Privacy verklaring

In deze privacy verklaring geeft Ritmeester Recruitment u inzicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ritmeester Recruitment respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij ontvangt vertrouwelijk worden behandeld. In alle gevallen zal Ritmeester Recruitment zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid en hierover of om een andere reden contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Ritmeester Recruitment
Tjalkwerf 1, 2725 DM Zoetermeer
Tel: 06 15 21 40 89
Mail: 
info@ritmeesterrecruitment.nl  

 

Waarvoor gebruikt Ritmeester Recruitment uw persoonsgegevens? 

Ritmeester Recruitment verwerkt persoonsgegevens om diensten en producten te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om met betrokkenen te kunnen communiceren. De persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. De persoonsgegevens die we verwerken, hangen samen met de relatie tussen Ritmeester Recruitment en de betrokkene. Voorbeelden van persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Persoonsgegevens benodigd voor het uitvoeren van onze diensten en de verkoop van onze producten;
 • Informatie ten behoeve van declaraties zoals het factuuradres en het bankrekeningnummer;
 • [in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld voor de behandeling vandossiers op arbeidsrechtelijk terrein, bijzondere persoonsgegevens (medische informatie);

Ritmeester Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de onderstaande doeleinden:

 • Het verlenen van diensten en verkopen van producten;
 • Het verzenden en innen van declaraties;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang;
 • De afhandeling van klachten en vragen;
 • Het opnemen van contact;
 • Het aanbieden van informatie
 • De verbetering van de dienstverlening;
 • Werving en selectie (sollicitaties);
 • De administratie met betrekking tot personeel;

Ritmeester Recruitment verwerkt persoonsgegevens van:

 • Klanten en andere betrokkenen voor zover dit voor de dienstverlening noodzakelijk is;
 • De ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen van Ritmeester Recruitment;
 • Deelnemers aan bijeenkomsten en cursussen georganiseerd door Ritmeester Recruitment;
 • (Ingeleend) personeel en sollicitanten.

 

Analytische Cookies.

De cookies meten alle data die je terugvindt in Google Analytics. Deze cookies meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat ze op onze website verblijven en welke pagina’s ze bekijken.

  

Verstrekking aan derden.

Voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kan het nodig zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstreken. Bijvoorbeeld voor:

 • De verwerking van Salarissen;
 • IT advies;
 • Het bijwerken van onze administratie.

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Buiten deze partijen, zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht (in dat geval bijvoorbeeld aan een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie), of u ons hiervoor toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

 

Bewaartermijn.

Ritmeester Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor een gerechtvaardigd belang van Ritmeester Recruitment noodzakelijk is.  

 

Beveiliging. 

Ritmeester Recruitment en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Ritmeester Recruitment hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiligingsniveau te waarborgen. Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: Alle personen die namens Ritmeester Recruitment bekend zijn met uw gegevens hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. In het geval Ritmeester Recruitment gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal Ritmeester Recruitment in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Ritmeester Recruitment zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is.  

 

Rechten omtrent uw gegevens. 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken over de wijze waarop Ritmeester Recruitment of onze medewerkers uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) verwerken. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indien gewenst aan een andere partij. Een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan. Voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken kunnen wij verzoeken om u te legitimeren. Ieder verzoek, waaronder een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens.  

 

Klachten. 

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Wijziging. 

Ritmeester Recruitment heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.